Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Revisor

 

Vad är en revisor och vad gör en revisor?

Här tittar vi närmare på vad rollen innebär. En revisor utför revision genom att verifiera verksamhet, beslutsmässighet och bokföring i exempelvis ett företag, en förening eller en myndighet.

Revisorn granskar de processer eller transaktioner där revisorn anser att det kan finnas risk för väsentliga fel. Bland annat ska revisorn granska årsredovisningen och styrelsens samt den verkställande direktörens förvaltning. Vid utförandet ska god revisorssed beaktas.

Syftet med revisionen är att ha en oberoende granskning och revision av ett företags finansiella rapporter. Den auktoriserade revisorn är expert på att ge företaget och företagets intressenter en inblick i den ekonomiska situationen på ett neutralt och objektivt sätt. Revisorn är dessutom skyldig att följa lagar och förordningar vid granskningen av ett företags ekonomi.

En revisor ska vara oberoende

En revisor ska vara helt oberoende från de parter som kan ha finansiellt intresse i organisationen som granskas. Revisorn får inte heller själv ha ekonomiskt intresse i organisationen. Kraven på oberoendet regleras av en standard som kallas ISA 200.

Det finns flera olika typer av revisorer. I dag kan vem som helst kalla sig för revisor eftersom revisorns titel inte är skyddad. Det är därför viktigt att välja en revisor som verkligen är kompetent nog att bevaka företagets intressen med rätt professionell insikt och yrkesskicklighet, vilket borde gå att förvänta sig av en auktoriserad revisor.

Större bolag som är verksamma under finansinspektionens tillsyn måste enligt lag ha en auktoriserad eller godkänd revisor, medan en ideell förening kan ha en lekmannarevisor. Det är fritt fram att kalla sig själv för revisor – men titlarna “auktoriserad revisor” och “godkänd revisor” är skyddade i lag. Det är den Statliga Revisorsinspektionen (RI) som utövar tillsynen över auktoriserade och godkända revisorer.

Myndigheten utövar även tillsyn över registrerade revisionsföretag, samt examinerar och auktoriserar revisorer. RI:s uppdrag är att säkerställa att god revisorssed utvecklas i rätt riktning, samt att det finns tillräckligt många revisorer som utför revision av hög kvalitet och lever upp till de högt ställda yrkesetiska kraven. Tanken är att detta ska skapa en grund för en stark revisorsprofession med förtroende i samhället.

Revisorn fungerar ofta som rådgivare

Förutom att granska organisationens ekonomi så fungerar revisorn ofta som ett bollplank, en rådgivare eller problemlösare. Revisorn har omfattande kunskaper om den aktuella organisationens ekonomi och kan ofta se framtida utmaningar innan organisationen själv ser dessa. Ofta hjälper revisorn till med bland annat att:

  • Genomföra revision av företagskonton
  • Tillhandahålla redovisnings- och skattehjälp
  • Genomföra affärsbedömningar när det gäller köp, försäljning eller fusion
  • Se över företagsstruktur

Ökad trovärdighet

Dessutom ökar trovärdigheten utåt för organisationen när den använder sig av en auktoriserad revisor. Den kvalitetssäkrade informationen skapar trovärdighet gentemot leverantörer, myndigheter, kunder, medborgare och inte minst kreditgivare. Det underlättar kontakterna och affärerna med intressenter.

Att som företag kunna visa upp att ekonomin är granskad kan vara en konkurrensfördel. På det sättet kan företagen se det som väl investerade pengar att anlita en revisor. Det behöver alltså inte enbart upplevas som en utgift för administrativa, formella åtgärder.

De företag som nyttjar sin revisor som både bollplank och för extern marknadsföring är förmodligen de företag som får ut mest av de investerade pengarna. För självklart är det så att det kostar att anlita en revisor. Konsulter med egna företag arbetar ofta med en timkostnad som ligger i nivå med liknande specialiserade roller.

Mindre aktiebolag måste inte anlita en revisor

År 2010 förändrades reglerna för mindre aktiebolag i Sverige. Då togs kravet på att anlita en revisor bort. Det har visat sig att kvaliteten på boksluten bland mindre aktiebolag blivit sämre sedan dess. Vilket kan tala för att det kan löna sig att anlita en revisor, även för mindre aktiebolag.

Felaktig bokföring eller redovisning kan leda till rättsliga processer som kan vara mycket kostsamma. Därför är det viktigt att säkerställa att allt går rätt till. Med hjälp av en revisor med specialkompetens inom just granskning av transaktioner, bokföring och förvaltningsprocesser är det möjligt att göra det på ett effektivt sätt.

Det är frivilligt att anlita en revisor för aktiebolag som inte överstiger fler än ett av följande kriterier: 1) 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, 2) 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 3) 3 anställda.

Att arbeta som revisor

Hur ser arbetet som revisor ut? Att arbeta som revisor innebär i många fall att få god inblick i många olika branscher och företag. En revisor kan arbeta med såväl stora internationella koncerner som mindre ideella föreningar. Arbetet är varierande eftersom olika organisationers arbete ofta skiljer sig avsevärt åt.

En revisor kan driva en egen byrå eller vara anställd på en revisionsbyrå. En revisor kan även bli auktoriserad redovisningskonsult, vilket ger ökade möjligheter till fler uppdrag. Traditionellt krävs det en akademisk examen inom ekonomiområdet för att bli revisor – åtminstone för den som siktar på att bli auktoriserad eller “godkänd”. En gymnasial utbildning inom samhälle eller ekonomi är en bra grund för den som vill läsa vidare på högskola eller universitet inom ekonomiområdet.

Välj en revisor i ditt område:

Det kan vara en bra idé att välja en revisor nära dig själv. Särskilt om du till exempel har fysiska dokument som du antingen måste lämna in eller har samlat in från din revisor.

Beroende på vilket förhållande du vill ha med din revisor, kan det också vara trevligt att han / hon är nära om du vill svänga för en kopp kaffe och prata några saker, eller bara säga hej.

Men många uppgifter kan slutföras av telefon, mail och om den expert du föredrar bor i andra änden av landet kan du kommunicera via. mail och telefon.

Revisor i Malmö

Hitta en lokal revisor

Revisor i Stockholm

Hitta en lokal revisor

Revisor i Göteborg

Hitta en lokal revisor

Revisor i Helsingborg

Hitta en lokal revisor

Revisor i Västerås

Hitta en lokal revisor

Revisor i Uppsala

Hitta en lokal revisor

Revisor i Örebro

Hitta en lokal revisor

Revisor i Kalmar

Hitta en lokal revisor

Revisor i Växjö

Hitta en lokal revisor

 

Hittade du inte det område du letade efter? – Vi har experter över hela landet, skriv ditt namn. 👇

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐