Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Bokföringslagen

 

Bokföringslagen är en svensk lag som kräver bokföring av företag. Ett företag avses vara aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, vissa ideella föreningar och stiftelser samt näringsverksamhet som drivs av enskilda personer. Man brukar säger att de har bokföringsskyldighet.

Bokföringslagen tydliggör dels vem som är bokföringsskyldig och hur bokföringen ska se ut för att följa de formkrav som finns. Affärshändelser ska registreras på ett systematiskt och strukturerat sätt men behöver också ha verifikationer i form av underlag för att kunna bevisa att en viss händelse ägt rum. Vid årets slut ska företaget upprätta en årsredovisning eller bokslut där årets resultat presenteras.

Bokföringslagen säger också att verifikationer och information om affärshändelser måste sparas och arkiveras i minst sju år. I lagen tydliggörs även vad sk. god redovisningssed är samt hur man överklagar beslut kring bokföring. Lagen anger även hur och på vilket sätt verifikationer i bokföringen behöver se ut, det kan exempelvis vara en faktura eller ett kvitto. På verifikationer måste det framgå vem verifikationen avser, datum för händelsen, en specifikation om vad det avser samt det aktuella summan.
En ramlag
Bokföringslagen är mer än generell lag och anger mer allmänna princip kring hur bokföring ska göras, det brukar kallas för en ramlag. Eftersom bokföring kan se väldigt olika ut för olika företag är det svårt i lagtext att ange exakt vad som gäller i varje fall samt att det sker en ständig utveckling inom bokföring främst tack vare den digitala eran. En ramlag anger mer allmänna principer som ska användas för att appliceras på det specifika fallet.
Hjälp med bokföring
Många företag och andra bokföringsskyldiga tar extern hjälp för att uppfylla åtagandena i bokföringslagen, för endel företag är detta tom. ett måste. En redovisningskonsult har detta som yrke att göra bokföringen åt andra företag för att på så sätt minsk arbetsbördan för företaget.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här