Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Redovisningsekonom

 

Hvad är en redovisningsekonom?

Ekonomin är en central del i alla företags verksamhet. Det gäller därför att ha rätt kompetenser inom företaget när det gäller att hantera, analysera och redovisa den ekonomiska informationen. En redovisningsekonom arbetar med redovisning av inbetalningar och utbetalningar samt andra ekonomiska transaktioner i ett företag. Redovisningsekonomen ser till att skatter, moms, arbetsgivaravgifter och andra transaktioner genomförs i rätt tid.

Dessutom analyserar redovisningsekonomen bokslutet och kan fungera som bollplank och rådgivare gentemot ledning när det gäller strategiska ekonomiska frågor. Det är oftast redovisningsekonomen som presenterar bokslutsrapporten för företagsledningen. En gång per år görs dessutom ett mer omfattande årsbokslut.

Vad är redovisning?

Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ett företags samlade ekonomiska information, när det gäller såväl resultat som ställning. Hit hör att dagligen bokföra företagets affärshändelser samt årsredovisning och bokslut.

Den information som sammanställs rapporteras i redovisningen och är grunden för många av de beslut som tas inom ett företag. Syftet är att redovisningen ska möta såväl interna som externa intressenters behov av ekonomisk information.

Egenskaper och arbetsuppgifter

Att arbeta som redovisningsekonom innebär att ha ett brett yrke, med varierade arbetsuppgifter. Det gäller att ha en helhetssyn på ekonomi och färdigheter när det gäller allt från lönehantering till redovisning. Förutom teoretiska kunskaper inom företagsekonomi är det viktigt att som redovisningsekonom ha ett gott praktiskt handlag med de datasystem som används på den aktuella arbetsplatsen. 

En redovisningsekonom bör ha sinne för siffror, vara ansvarsfull och noggrann. Det är en stor fördel att vara kunnig inom Microsoft Excel, som är en mycket vanligt förekommande programvara när det gäller hantering av ekonomisk information. Dessutom är det bra att kunna de vanligaste bokföringsprogrammet. Under lång tid har kvalificerade och erfarna redovisningsekonomer varit hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Och så ser det ut att fortsätta under överskådlig framtid.

Att arbeta som redovisningsekonom kan också innebära att utveckla modeller och anvisningar när det gäller hur redovisningen ska gå till. Redovisningsekonomen kan delta i budgetarbete och göra bedömningar när det gäller hur stora utgifter och intäkter bör vara för en viss tidsperiod för att företaget i fråga ska nå upp till sina lönsamhetsmål. En ekonom som jobbar på en redovisningsbyrå brukar kallas för redovisningskonsult.

En redovisningsekonom kan vara specialiserad inom något av flera olika områden. Ett exempel är årsredovisningar som ofta innehåller flera olika delar. Somliga redovisningsekonomer är experter på den finansiella informationen, medan andra har specialiserat sig på den externa redovisningen.

Utbildning

Vilken utbildning krävs för att kunna arbeta som redovisningsekonom? De flesta redovisningsekonomer har minst en treårig gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning. Det kan till exempel handla om Samhällsvetenskapligt program med inriktning på företagsekonomi eller liknande.

För att kunna arbeta som en mer kvalificerad redovisningsekonom krävs som regel en akademisk examen inom ekonomi. För den som vill bli auktoriserad redovisningsekonom krävs minst 180 hp eller en godkänd eftergymnasial utbildning på minst två år. Dessutom krävs ett antal års praktik inom området.

Den som genomgått en utbildning till redovisningsekonom har breda kunskaper inom ekonomiområdet. Det handlar om kunskaper inom allt från bokföring till bokslut. En utbildad redovisningsekonom klarar att sköta ekonomin för såväl privata företag som organisationer inom offentlig sektor, exempelvis statliga myndigheter eller kommunala förvaltningar.

En redovisningsekonom har kunskaper och färdigheter inom olika typer av ekonomisystem, samt förmågan att skapa och analysera rapporter, budgetmodeller och kalkyler. En utbildad redovisningsekonom kan även arbeta som företagsekonom eller ekonomiassistent på ett företag, inom en myndighet eller inom kommunal verksamhet.

Skillnaden mellan en redovisningsekonom och en revisor

Känner du till skillnaden mellan en redovisningsekonom och en revisor? Det är lätt att blanda ihop rollerna. Ofta tänker människor att det är samma sak och kallar båda rollerna för revisor. Men det är två helt olika roller, med olika arbetsuppgifter. Revisorns uppgift är att granska redovisningen (som redan är genomförd av redovisningsekonomen) på ett oberoende och opartiskt sätt. Redovisningsekonomen har dessutom mycket större möjligheter att fungera rådgivande.

Att använda en redovisningsekonom för strategiska syften

För att ha så stor nytta som möjligt av en redovisningsekonom gäller det att verkligen ta tillvara på dennes kompetens. Då handlar det om så mycket mer än att bara låta redovisningsekonomen sköta det formella som krävs enligt lagen. En redovisningsekonom kan fungera som ett strategiskt bollplank och som en rådgivare. Men för att det ska bli möjligt behöver företagsledningen se potentialen hos redovisningsekonomen.

Genom att låta redovisningsekonomen analysera och dra slutsatser från det ekonomiska underlaget och de rapporter som han eller hon tagit fram kan chanserna öka att företaget tar rätt strategiska beslut. Det kan handla om att se hur inkomster kan öka genom att göra justeringar i verksamheten. Ett annat exempel är att redovisningsekonomen kan se hur förändringar av processer kan leda till lägre kostnader för företaget i fråga.

Ett företag som vill få ut maximal nytta av sin redovisningsekonom bör i förväg fundera på hur behoven ser ut och sedan leta efter rätt person som har kompetens inom de områden som är nödvändiga.

Välj en redovisningekonom i ditt område:

Det kan vara en bra idé att välja en revisor nära dig själv. Särskilt om du till exempel har fysiska dokument som du antingen måste lämna in eller har samlat in från din redovisningekonom.

Beroende på vilket förhållande du vill ha med din revisor, kan det också vara trevligt att han / hon är nära om du vill svänga för en kopp kaffe och prata några saker, eller bara säga hej.

Men många uppgifter kan slutföras av telefon, mail och om den expert du föredrar bor i andra änden av landet kan du kommunicera via. mail och telefon.

Redovisning i Stockholm

Hitta en lokal Redovisningsekonom

Redovisning i Göteborg

Hitta en lokal Redovisningsekonom

Redovisning i Helsingborg

Hitta en lokal Redovisningsekonom

Redovisning i Västerås

Hitta en lokal Redovisningsekonom

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här