Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Redovisning

 

Vad är redovisning?

Redovisning går ut på att dokumentera och sammanställa ett företags ekonomiska information. Det handlar om såväl företagets ställning som resultat. Till redovisningen hör den viktiga aktiviteten att dagligen bokföra företagets affärshändelser. Till redovisningen brukar också räknas årsredovisning samt bokslut.

Informationen som sammanställts och rapporterats i redovisningen är grunden för ett flertal av de beslut som tas inom ett företag. Syftet med redovisningen är att den ska säkra att företagets såväl externa som interna intressenter alltid har tillgång till den information de behöver.

På det sättet kan redovisningen ses som mycket mer än en formell nödvändighet för ett företag. Redovisningen kan ha strategisk och affärsmässig betydelse eftersom den utgör ett underlag för hur relationerna med omvärlden kan utvecklas. En företagsledning som uppmärksammar detta och lägger tillräckliga resurser på redovisningen kan på sikt tänkas få konkurrensfördelar jämfört med ett företag som slarvar med redovisningen. 

Extern och intern redovisning 

Redovisningen brukar delas upp i extern redovisning samt intern redovisning. Den externa kallas ibland även för affärsredovisning och är reglerad i lag. Den syftar till att de externa intressenterna ska få information om företagets ställning och resultat under en viss period. 

En fungerande extern redovisning är till gagn för hela samhället och inte minst alla som har ett specifikt intresse av ett visst företag. Ägare, offentlig sektor, finansiärer, kunder och leverantörer är några av de intressenter som förlitar sig på informationen i den externa redovisningen.

Årsboksluten kan vara underlag för bedömningar när det gäller exempelvis kreditansökningar, investeringsbeslut eller hur mycket skatt som ska tas ut. Därför är det viktigt med tydliga redovisningsregler samt en enhetlig tillämpning av dessa. Det ökar trovärdigheten för företagen i samhället.

Den interna redovisningen brukar vara mer omfattande än den externa och syftar till att de interna intressenterna (det vill säga de som arbetar inom företaget) ska få tillgång till den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.

Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?

Redovisning är ett bredare begrepp än bokföring. Bokföring syftar på det specifika, praktiska arbetet med att registrera ett företags affärshändelser. Medan redovisning även inbegriper deklarationer, rapportering och bokslut.

Bokföringen är alltså en viktig del av redovisningen, men redovisningen utgörs av fler delar. Det går att se bokföringen som grunden till att en redovisning ska bli möjlig. Utan den löpande registreringen av affärshändelser inom företaget är det omöjligt att fram exempelvis ett årsbokslut. 

Revision av redovisningen

För större företag är redovisningen föremål för revision, vilket innebär att en oberoende revisor granskar redovisningen och avgör om den är rättvisande eller ej.

Revisorn går igenom redovisningen och tar ställning till om den är korrekt eller inte. Men det är alltid primärt styrelsen eller företagsledningen som ansvarar för att redovisningen är korrekt. Revisionen syftar bland annat till att minska behovet hos externa intressenter av att själva granska redovisningen.

En revisor kan arbeta som konsult i egen firma eller vara anställd på en redovisningsbyrå. Vem som helst får kalla sig för revisor, men för att bli auktoriserad eller “godkänd” gäller det att leva upp till vissa krav.

Regelverk som reglerar redovisningen i Sverige

Vilka krav som ställs på svenska företag när det gäller redovisningen varierar beroende på företagets form och storlek. Den externa redovisningen regleras bland annat årsredovisningslagen och bokföringslagen. 

Det finns ett antal olika regelverk som reglerar redovisningen i Sverige. Grunden är att all redovisning ska ske enligt god redovisningssed. Då avses att redovisningen ska följa de regler och riktlinjer som finns från bland andra IFRS, US GAAP och FAR.

IFRS (International Financial Reporting Standards) är ett internationellt regelverk som ska tillämpas av alla svenska bolag som är börsnoterade. US GAAP (General Accepted Accounting Principles) är god redovisningssed för amerikanska bolag. FAR är revisorernas branschorganisation som på senare år främst har utgjort en remissinstans för redovisningsfrågor.

Årsredovisningens olika delar

Hur en årsredovisning bör se ut beror på verksamhetens omfattning och natur. Oftast brukar årsredovisningen bestå av följande delar: en förvaltningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning, en finansieringsanalys och en notapparat. Om en revision har genomförts bifogas en revisionsberättelse som bilaga till årsredovisningen.

Redovisningen kan delar upp i ett antal olika områden: ekonomistyrning, finansiell redovisning, extern revision och skatteredovisning. Ekonomistyrning handlar om att genomföra åtgärder för att uppnå vissa ekonomiska mål samt att förverkliga företagets strategiska plan.

Finansiell redovisning och rapportering handlar om redovisning som stöttar verksamheten och redovisningsfunktioner. Den finansiella redovisningen brukar fokusera på företagets framtagande av finansiella rapporter till externa intressenter, som investerare, leverantörer och tillsynsmyndigheter.

Internredovisningen fokuserar på analys, rapportering och mätning när det gäller information för internt bruk.

Underlag för beskattning

Redovisningen utgör grunden för beskattningen av den aktuella näringsverksamheten. Resultatet som redovisas är den utgångspunkten som Skatteverket använder för att beräkna hur mycket skatt som ska betalas.

Redovisning kan dessutom spela en viktig roll när det kommer till utredningar kring misstankar om olika typer av ekonomisk brottslighet, exempelvis svindleri- och borgenärsbrott samt skattebrott.

Välj en redovisningekonom i ditt område:

Det kan vara en bra idé att välja en revisor nära dig själv. Särskilt om du till exempel har fysiska dokument som du antingen måste lämna in eller har samlat in från din redovisningekonom.

Beroende på vilket förhållande du vill ha med din revisor, kan det också vara trevligt att han / hon är nära om du vill svänga för en kopp kaffe och prata några saker, eller bara säga hej.

Men många uppgifter kan slutföras av telefon, mail och om den expert du föredrar bor i andra änden av landet kan du kommunicera via. mail och telefon.

Redovisning i Stockholm

Hitta en lokal redovisningkonsult

Redovisning i Göteborg

Hitta en lokal redovisningkonsult

Redovisning i Helsingborg

Hitta en lokal redovisningkonsult

Redovisning i Västerås

Hitta en lokal redovisningkonsult

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här