Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Löpande bokföring

Begreppet löpande bokföring innebär att affärshändelser i ett företag ska bokföras löpande. Hur snart efter en affärshändelse som denna ska bokföras är inte alltid glasklart men ofta betyder praxis att affärshändelsen ska bokföras inom ett eller ett par dygn. Särskilt inbetalningar och utbetalningar ska bokföras väldigt snart efter att de ägt rum.

Anledningen till att löpande bokföring är viktigt och att lagstiftaren också ställer krav på det är att det hela tiden ska vara möjligt att fastställa ett bolags verkliga ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt.

Det finns två huvudsakliga metoder för att bokföra kostnader i ett bolag, faktureringsmetoden och kontantmetoden.

Löpande bokföring – Faktureringsmetoden

I samband med löpande bokföring innebär faktureringsmetoden att alla fakturor först bokförs när de faktiskt kommer in till bolaget, sedan igen när de betalas. Detsamma gäller för utgående fakturor. De bokförs när de skickas och de bokförs också när de betalats. Detta förfarande har man för att skilja mellan de olika stadierna på en faktura. När den skickas är det en fordran man har på en kund medan när den betalats så är den inte längre en fordran utan en intäkt.

Detta är återigen för att bättre kunna se hur företaget faktiskt fungerar vid en viss tidpunkt. Det är väldigt vanligt att det blir problem när företag inte tydligt visar vilka fakturor som bara är skickade istället för att också vara tydliga med vilka fakturor som också är betalade

Löpande bokföring – Kontantmetoden

Kontantmetoden är det andra sättet att hantera den löpande bokföringen. Kontantmetoden innebär att in- och utbetalningar bra bokförs i samband med att betalningen görs. Det är först när ett årsbokslut upprättas som ännu inte betalade fakturor till kunder tas upp som en fordran i bokslutet, samma sak med de fakturor från leverantörer som ännu inte är betalade.

Detta förfarande kommer inte att ge den perfekta överblicksbilden av ett företag som perfekt löpande bokföring enligt faktureringsmetoden ger.

Kontantmetoden används framför allt av små företag, och får inte användas av företag som omsätter mer än tre miljoner kronor per år.

Att använda kontantmetoden är förstås mycket smidigare för det mindre företaget, som spar en hel del resurser på bokföring också.

Ordning och reda vid löpande bokföring

Vid löpande bokföring är det mycket viktigt att ha god ordning på alla papper som ska processas. Det gäller att ha pärmar för alla dokument som kommer in och som går ut. Det är nämligen viktigt att det även i den fysiska världen går att spåra alla händelser på ett mycket bra sätt. Enligt lag måste man spara all bokföring i fem år.

Sammanfattning – Löpande bokföring

Löpande bokföring är både praxis och lagkrav i Sverige. Alla affärshändelser ska bokföras så snart det går efter det att händelserna inträffat.

Det finns två huvudsakliga metoder för löpande bokföring; faktureringsmetoden och kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att alla fakturor som går in och ut bokförs både när de skickas och tas emot samt när en inbetalning respektive utbetalning äger rum.

Kontantmetoden innebär att fakturor bara bokförs när ett belopp betalas in respektive ut.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här