Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Koncernredovisning

Koncernredovisning är en procedur som genomförs för att det uppfattas som att många olika bolag samarbetar och har ägarförhållanden på ett sätt som gör att de i många avseenden är att betrakta som ett och samma bolag.

En viktig del i koncernredovisning är till exempel att det finns moderbolag och dotterbolag. Det är ofta så att en koncern består av ett moderbolag som helt och hållet äger en rad med dotterbolag. Det kan till exempel vara så att en stor industrikoncern har lagt sina olika produktlinjer i olika bolag för att detta förenklar redovisningen av affärsområden för aktieägare till exempel. Men i allt övrigt samarbetar och styrs bolagen av en koncernledning.

Vilka bolag omfattas av kravet på koncernredovisning?

I princip alla bolag som äger dotterbolag till mer än femtio procent är att betrakta som moderbolag. Det är för dessa bolag – moderbolaget och alla dotterbolag – som en koncernredovisning ska upprättas.

Moderbolag ska ta upp tillgångar och vinster i dotterbolag i sin koncernredovisning till den del de äger aktier och inflytande i dotterbolaget. Andra ägares tillgångar tas upp som minoritetsintressen i koncernen.

Det finns några formella krav på en koncernredovisning. Den förväntas innehålla följande delar:

  • Koncernbalansräkning
  • Koncernresultaträkning
  • Noter
  • Förvaltningsberättelse
  • Finansieringsanalys
  • Samt alla andra delar i vanliga årsberättelser

Undantag från kravet på koncernredovisning
Det finns några situationer då en koncernredovisning inte behöver göras:

  • Små koncerner, som definieras som högst femtio anställda under de senaste två åren samt en nettoomsättning på maximalt åttio miljoner kronor och tillgångar på maximalt fyrtio miljoner kronor
  • Om moderbolaget själv är ett dotterbolag till ett annat moderbolag behöver det inte upprätta en koncernredovisning. Koncernredovisningen görs då istället av det högre moderbolaget
  • Moderföretag som inte upprättar en koncernredovisning ska istället lämna upplysningar om sina vinster på olika överföringar inom koncernen

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här