Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Inkasso

 

Inkasso är en situation som kan vara mycket otrevlig för den som drabbas av den, och den situation som lett fram till inkasso har säkert heller inte varit så trevlig.

När man försätter sig i någon form av skuldsituation så kan man om man inte sköter sina åtaganden komma att drabbas av inkasso. Det finns en stor mängd situationer som kan leda till inkasso, bland andra kan vi nämna att man har ett abonnemang på mobiltelefoni och av olika anledningar inte betalar sina räkningar; eller så har man tagit ett privatlån och kommit efter med räntebetalningarna; eller så har man inte fått iväg hyran vid rätt tillfälle. Alla dessa situationer utgör exempel så den som hade rätt att kräva pengar av personen ifråga tar till den metod som kallas inkasso.

Olika företag som har rätt att kräva in pengar hanterar inkasso på olika sätt. Vissa företag är väldigt snabba med att vända sig till inkasso för att få in pengar medan andra först kontaktar personen som är skyldig pengar och resonerar med den om hur man kan komma tillrätta med problemet. Företag agerar också olika beroende på om det är en privatperson eller ett företag som är skyldiga dem pengar samt vilken storlek på beloppet det rör sig om.

Det är heller inte ovanligt att det finns situationer då det är väldigt svårt för den som har en fordran att driva in beloppet. Det kan till exempel vara då man själv är ett mycket litet företag medan kunden som är skyldig pengar är ett mycket stort företag.

Vad är inkasso?

Rent konkret är inkasso ett meddelande om att allvarliga åtgärder från en borgenärs sida kommer att vidtas om en gäldenär inte betalar sina skulder. En borgenär är i detta sammanhang en person eller ett företag, oftast företag, som har pengar att kräva av en annan person eller företag, gäldenären, som är skyldig dem pengar.

Ett inkassoförfarande kan utföras av borgenären själv eller av ett företag som är specialiserat på att arbeta med inkasso. Ett krav om inkasso kommer nästan alltid tillsammans med någon form av straffavgift. Dessa straffavgifter kan vara ganska höga i relation till den skuld som det handlar om.

Från ett första inkassokrav så kan det komma ett andra inkassokrav eller så skickar borgenären kravet vidare direkt till Kronofogden. Kronofogden är den myndighet i Sverige som vidtar rättsliga åtgärder för att driva in skulder å borgenärers räkning. Det är mycket viktigt att människor och företag håller avtal och betalar sina skulder för att ett samhälle ska fungera, vilket är anledningen till att Kronofogden finns.

Räntor och avgifter i samband med inkasso

Det är mycket vanligt, det sker nästan alltid, att det i samband med ett inkassokrav läggs på räntor och avgifter på den skuld som gäldenären har till borgenären. På grund av tidigare problem med ocker så har lagstiftaren nu satt gränser för hur stora avgifterna och räntorna får vara. 2020 är den maximala straffavgiften satt till 180 kronor och den maximala straffräntan satt till Riksbankens ränta plus åtta procent.

Inkasso följs av utmätning och böter

Om en gäldenär inte betalar sina skulder trots att borgenären inlett ett inkassoförfarande och begärt in straffavgifter och räntepåslag så har borgenären som sagt möjlighet att föra fordran vidare till Kronofogden som i sin tur tar åt sig att driva in skulden. Kronofogden har i detta avseende stora rättigheter att agera och kan bland annat genomföra en utmätning av gäldenärens tillgångar. Detta innebär i korthet att Kronofogden tar ifrån gäldenären dennes tillgångar och ger dem till borgenären, alternativt säljer dem och ger pengarna till borgenären. För att skydda utsatta familjer så finns det vissa gränser för vad Kronofogden kan ta ifrån gäldenären. Dessa saker är bland andra saker som man verkligen behöver för att ett hem ska fungera, som till exempel en ugn.

I riktigt allvarliga fall kan Kronofogden utkräva böter.

Betalningsanmärkning till följd av inkasso

I samband med att en fordran hamnar hos Kronofogden så får gäldenären ett så kallat saldo hos Kronofogden. Det är helt enkelt gäldenärens skuld som bokförs hos Kronofogden. När detta sker så finns det många kreditupplysningsföretag som har som affärsidé att samla in dessa uppgifter och lägga till dem i sina databaser. I dessa databaser kommer då gäldenären att få en så kallad betalningsanmärkning.

En person som har en betalningsanmärkning har i regel mycket svårt att ta nya lån, teckna abonnemang på mobiltelefoner eller till och med hyra en lägenhet. Det är nämligen en mycket vanlig rutin att företag gör så kallade kreditupplysningar på företag eller privatpersoner som de vill göra affärer med.

En betalningsanmärkning finns ofta kvar i kreditupplysningsföretagens register under två år. Dessa betalningsanmärkningar är ofta ett stort hinder i vardagen för de personer och företag som har dem. På grund av detta är ofta risken att få en betalningsanmärkning ett nog så stort hot för den som har skulder, och detta hot kan vara något som får personen eller företaget att göra rätt för sig.

Att bestrida inkasso

Självklart är det så att förfarandet med inkasso kan utnyttjas och användas på fel sätt av företag eller privatpersoner som har ont uppsåt. Det händer också ofta att både privatpersoner och företag får inkassokrav utan att det finns skäl för det.

Om ett inkassokrav har kommit till en person eller företag utan att det finns skäl för det kan det ofta bero på att den som använder inkasso har gjort ett misstag. I sådana sammanhang räcker det ofta med ett telefonsamtal till borgenären för att misstaget ska klaras upp och inkassot ska dras tillbaka.

Mer komplicerat är det om inkassokravet redan felaktigt gått vidare till Kronofogden och det saldo som upprättats där har medfört att en person eller företag fått en betalningsanmärkning. Då kan personen som drabbats behöva driva en rättstvist för att få upprättelse. Sådana rättstvister kan dra ut på tiden och de kan kosta stora pengar att driva.

Inkasso är ett förfarande som både har stora fördelar då det driver gäldenärer att följa ingångna avtal men det kan också skapa stora problem.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här