Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Inflation

Inflation är ett begrepp som används väldigt ofta, men vad är inflation egentligen?

I korthet kan man säga att inflation är ett kvantitativt sätt att mäta hastigheten med vilken priset på olika varor och tjänster ökar i pris under en viss tidsperiod. Dessa prisökningar gör att ett visst antal penningar, kronor i Sverige, minskar sin köpkraft över tiden. Man måste med andra ord betala mer för en matkasse idag än vad man behövde betala för samma matkasse för några år sedan.

Inflation mäter således den minskade köpkraften av en viss valuta. Inflationen skiljer sig nästan alltid åt från land till land, vilket också är en av anledningarna till att valutakurser hela tiden förändras.

Viktigaste punkterna om inflation
Några viktiga delar av inflation som begrepp är:

  • Hastigheten med vilken priserna på varor och tjänster stiger och hur det påverkar köpkraften från en viss penningmängd
  • Inflation påverkas av flera olika faktorer, som till exempel utbud och efterfrågan på varor och tjänster
  • Det vanligaste sättet att mäta inflation är det vi kallar för konsumentprisindex, KPI, vilket är ett sätt att mäta prisökningar i samhället

Inflation – Positivt eller negativt

Inflation kan ses som något positivt eller negativt beroende på en viss persons perspektiv. De som äger tillgångar som till exempel varor eller fastigheter kanske uppskattar inflation eftersom inflationen höjer värdet på deras tillgångar.

De personer som har sina tillgångar i framförallt pengar uppskattar dock helt säkert inte inflation eftersom den gör att de kan köpa färre varor för de pengar de har än de tidigare kunde göra.

Det finns en viss fördel med en inflation på en lägre nivå eftersom inflationen då stimulerar personer till att köpa varor och tjänster istället för att spara pengarna. Sparar man pengar när det finns inflation så minskar värdet på pengarna och det uppskattas normalt inte av konsumenten.

Förstå inflation

Det kan vara lite knepigt att förstå alla delarna av begreppet inflation. Det som är centralt för inflation är dock att värdet på pengar urholkas. Detta får i sin tur betydelse för levnadskostnaderna för människor och det leder i sin tur till att den ekonomiska tillväxten avtar. Det finns dock en nivå på inflation som inte är skadlig, den nivån anses i Sverige ligga runt två procent.

Ekonomer är i övrigt överens om att inflation är skadlig så snart den överstiger den ekonomiska tillväxten i ett samhälle, alltså när den relativa ökningen av det nominella värdet på alla pengar i samhället stiger snabbare än tillväxten i samma land.

Bekämpa inflation

Det finns en mängd åtgärder som ett land kan vidta för att bekämpa inflation. Det är nästan alltid ett lands centralbank som har i uppgift att hantera inflationen relaterat till den valuta som används i landet, eller i valutazonen. I Sverige är det Riksbanken som hanterar penningmängden, räntan och därmed inflationsbekämpningen. För år 2020 är Sveriges Riksbanks mål att inflationen ska vara två procent. Under större delen av 2010-talet har inflationen varit under två procent.

Hur mäts inflation?

Inflation mäts på en mängd olika sätt beroende på vilken vara eller tjänst det är som det är fråga om. Inflation är motsatsen till deflation, vilket är ordet för att beskriva en situation då priserna på varor och tjänster i en ekonomi sjunker – alltså att den genomsnittliga inflationen är under noll procent.

Anledningar till att inflation uppstår

Stigande priser i en ekonomi är grunden för att inflation uppstår. Dessa stigande priser kan bero på en mängd olika saker. Ofta klassificeras inflation utifrån tre olika faktorer: Efterfrågan, prisökningar samt det som kallas för ”inbyggd inflation”.

Efterfrågerelaterad inflation

Efterfrågerelaterad inflation uppstår när den allmänna efterfrågan på varor och tjänster i en ekonomi stiger snabbare än samma ekonomis förmåga att producera dessa varor och tjänster. Denna situation leder till ett gap mellan efterfrågan på varor och tjänster, och utbudet på samma varor och tjänster vilket är vad som leder till prisökningar som är högre än tillväxten i ekonomin – vilket i sin tur är precis vad inflation är.

Efterfrågeförändringar på grund av en ökad penningmängd i en ekonomi kan också vara en orsak till inflation. Om mer pengar görs tillgängliga för människor kommer de att spendera mer och detta kommer att driva efterfrågan vilket i sin tur driver upp priserna utan en tydlig koppling till tillväxt i ekonomin. Detta leder förstås till att värdet på dessa pengar urholkas, vilket återigen är det som kallas för inflation.

Inflation till följd av prisökningar

Inflation till följd av prisökningar är när det kostar mer att producera en viss vara eller tjänst utan att det finns en tydlig koppling till tillväxt i ekonomin. Ett exempel kan vara att oljeproducerande nationer minskar produktionen av olja. Detta leder då till att många transporttjänster stiger i pris utan att det skett en produktivitetsökning vilket leder till inflation.

Inbyggd inflation

Så kallad inbyggd inflation beror på en spiral av förväntningar hos både privatpersoner och företag. Om priserna på varor och tjänster stiger så förväntar sig arbetstagarna högre löner för att kunna fortsätta att konsumera dessa varor och tjänster. Om detta samspel mellan prisökningar och löneökningar fortgår kommer det att leda till inflation.

Olika sätt att mäta inflation

Det finns ett antal olika sätt att mäta inflation i en ekonomi. De vanligaste sätten att mäta inflation är de så kallade konsumentprisindex som olika länder använder sig av. I Sverige förkortas konsumentprisindex som KPI.

Ett konsumentpris mäter det sammanlagda medeltalet av priserna på en så kallad varukorg med ett visst antal typiska varor och tjänster i sig. Dessa varor och tjänster är typiska varor och tjänster som en vanlig person konsumerar på daglig basis. Den teoretiska varukorgen fylls därför med bland andra produkter som mat och mediciner samt tjänster som transporter och vård. Dessa varor och tjänster viktas därefter utifrån deras relativa värde i varukorgen. Det är detaljhandelspriserna som används för jämförelse för att dessa är de priser som konsumenten får.

Vad man sedan gör är att man mäter hur mycket pengar man behöver för att köpa varorna och tjänsterna i korgen vid olika tillfällen. Prisskillnaden mellan tillfällena är inflationen.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här