Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Fullmakt

Fullmakter är ett slags avtal som är mycket vanligt förekommande både i affärssammanhang och i privata sammanhang. Det finns ett antal saker som gör att fullmakter är så vanligt förekommande i olika sammanhang i samhället. Det finns också en hel del regler kring fullmakter. Nedan ska vi försöka redogöra för dessa på bästa möjliga sätt.

Formalia kring fullmakter

Det finns en hel del formalia i samband med fullmakter. De första delarna av formalia gäller en fullmakts så kallade rättsverkan. Med detta avses vad som krävs för att en fullmakt ska gå att använda, vem som får använda den, hur den får användas samt hur länge den gäller.

Med låt oss börja med själva fullmakten. En fullmakt är en rätt att få agera i någon annans namn. Detta betyder i korthet att man istället för att företräda sig själv när man till exempel gör affärer så ger man en annan personrätt att företräda en. Det finns en mängd situationer då ett sådant förfarande kan vara mycket praktiskt. Vi ska gå in mer i detalj på sådana situationer nedan.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är en handling som ger en person eller ett företag rätten att handla i annans namn för dennes räkning. Den som upprättar en fullmakt och ger ett annat persontillstånd att agera i sitt namn kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får tillstånd att agera i fullmaktsgivaren, huvudmannens, namn kalas för fullmäktige. Det är fullmäktigen som har att agera och företräda fullmaktsgivaren med rättslig verkan. Det betyder i korthet att fullmaktsgivaren är rättsligt bunden av de avtal som fullmäktigen ingår å fullmaktsgivarens vägnar.

De vanligaste typerna av fullmakt är en skriftlig fullmakt och en så kallad ställningsfullmakt. För vissa typer av avtal krävs en skriftlig fullmakt. Ett exempel på en ställningsfullmakt är till exempel ett butiksbiträde som i kraft av sin ställning i den butiken ingår avtal, om försäljning, för huvudmannens, butiksägarens, räkning.

Det är viktigt att gränserna för en fullmakt är tydliga när fullmakten upprättas. Fullmaktsgivaren vill förstås inte att fullmaktstagaren ska kunna göra vad som helst i sitt namn. Det är därför viktigt att det tydligt beskrivs vad fullmaktstagaren får göra å fullmaktsgivarens vägnar.

Om fullmäktigen agerar utanför sin behörighet blir eventuellt ingångna avtal inte bindande för huvudmannen. En tredje man som kan bli lidande av detta kan då riktiga krav mot fullmaktstagaren.

Exempel på olika fullmakter
Det finns ett antal olika typer av fullmakter som används för olika situationer. Några exempel är:

  • Självständiga fullmakter, som innehåller information till tredje man om vad fullmakten handlar om och vilka gränser den har
  • Ställningsfullmakt, genom till exempel en anställning
  • Meddelandefullmakt
  • Kungörelsefullmakt
  • Skriftlig fullmakt
  • Prokura
  • Toleransfullmakt
  • Kombinationsfullmakt
  • Osjälvständig fullmakt
  • Uppdragsfullmakt

 

Exempel på när fullmakter används
Det finns en mängd situationer då fullmakter används och dessa situationer kan beröra helt olika delar av livet. Ett konkret exempel är att en anhörig kan ha fullmakt att hämta ut mediciner på apoteket för en sjuk person. Ett annat exempel är att en redovisningsbyrå kan ha fullmakt att göra utbetalningar från ett bankkonto å en kunds vägnar.

Fördelar med fullmakter
Fördelarna med att använda fullmakter är många. Framförallt gör det livet enklare för de personer som av praktiska skäl inte kan närvara vid varje enskilt tillfälle då de behöver företräda sig själv, och detta är fler tillfällen än de flesta personer tänker på i första anblicken.

Risker med fullmakter
Riskerna med fullmakter handlar framförallt om att de missbrukas av fullmaktstagaren. Denne kanske tar ut bankmedel å en klients vägnar men använder sedan dessa medel på ett felaktigt sätt.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här