Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

 

Fastighetsförvaltning

 

Fastighetsförvaltning innebär underhåll och förvaltning av en fastighet och dess tillhörande byggnader. Vanligt är att förvaltningen utförs av fastighetsägaren och ofta sker det med hjälp av en underentreprenör. När det gäller kommersiell fastighetsförvaltning så utförs den av ett fastighetsbolag.

En fastighetsförvaltare sköter allt som har att göra med den nödvändiga skötseln av fastigheten. Utan underhåll och skötsel så förfaller en fastighet på sikt. Fasad slits av väder och vind, och även inredningen slits snabbt om fastigheten används ofta och av många människor. Därför krävs regelbunden översyn och åtgärder för att hålla fastigheten i gott skick. Det är där fastighetsförvaltaren kommer in.

När det gäller fastighetsägare som endast äger en eller ett fåtal fastigheter så kan det gå att klara förvaltningen på egen hand. Men det tar ganska mycket tid i anspråk. Särskilt för den som ska ta hand om helheten, det vill säga allt från snöskottning och trappstädning till reparationer. För att klara av underhållet krävs dessutom särskild kompetens. Sammantaget gör det att många fastighetsägare gärna ser att någon annan tar hand om det som rör förvaltningen av fastigheterna.

Exempel på arbeten som utförs av en fastighetsförvaltare

Många fastighetsägare väljer att lägga ut allt underhåll på entreprenad, inte minst är det vanligt bland större fastighetsägare. Fastighetsförvaltaren tar då hand om allt som rör det dagliga underhållet såväl som den mer långsiktiga planeringen när det gäller eventuella reparationer och renoveringar. Några exempel på arbeten som utförs av en fastighetsförvaltare är följande:

  • Sköta drift och underhåll av tekniska system
  • Planera mark- och byggnadsunderhåll
  • Genomföra löpande underhåll av byggnad och mark
  • Ta hand om städning och mediaförsörjning
  • Hålla kontakt med myndigheter och underentreprenörer
  • Sköta kontakten med hyresgästerna
  • Ekonomisk planering

Detta är bara några exempel på vad som brukar ingå i en fastighetsförvaltares dagliga uppgifter. När det gäller underentreprenörer så kan det handla om att anlita andra företag som tar hand om exempelvis sophämtning, snöskottning, städning eller renoveringar av olika slag.

En fördel för en fastighetsägare med att anlita en fastighetsförvaltare är att det ger ägaren möjlighet att fokusera helt på kärnverksamheten i företaget. Fastighetsägaren kan ägna sig åt att förvärva nya fastigheter eller genomföra andra strategiska satsningar som ökar lönsamheten och vinsten.

Fastighetsförvaltning kan alltså innebära drift och underhåll av olika typer av fastigheter, allt från kommersiella till industriella. Det handlar om att säkerställa att fastigheterna fungerar optimalt och effektivt för de behov som finns hos den verksamhet som bedrivs i fastigheten. 

En fastighetsförvaltare jobbar för ägaren av fastigheten för att säkerställa att värdet av fastigheten upprätthålls och att fastigheten fortsätter fylla den funktion den är tänkt för. Det gäller också att se till att optimera energianvändning och genomföra kostnadsbesparingar.

Fastighetsförvaltningens olika områden

Fastighetsförvaltning rymmer en rad olika områden, varav några listas och förklaras här nedan:

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen handlar om att sköta löpande omförhandlingar och redovisningar, samt att ta hand om årsbokslut, att justera avgiftsnivåer, sätta upp budgetar och hantera fakturor. Allt detta behöver följas upp och rapporteras på ett sätt så att det gynnar själva fastigheten och den verksamhet som bedrivs där.

Administrativ förvaltning

Den administrativa förvaltningen handlar om de frågor som rör hyresgästerna. Det kan vara hantering av hyresförhandlingar, hyresaviseringar, kravhantering eller kontraktsskrivning. Fastighetsförvaltaren fungerar här som en förlängd arm för fastighetsägaren.

Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen är det som de flesta kanske tänker på när de hör ordet fastighetsförvaltning. Det handlar om det rent fysiska som rör fastigheten, till exempel tillsyn, skötsel, underhåll och reparationer av tekniska installationer. Det kan röra områden som hissar, portar, mediaförsörjning med mera.

Därför är det viktigt med fastighetsförvaltning

Det finns en rad olika fördelar med trygg och stabil fastighetsförvaltning. Det är nämligen A och O för att byggnaden ska hållas i riktigt bra skick och behålla sitt värde. Det är också grundläggande för att verksamheten i byggnaden ska kunna bedrivas som det är tänkt. God fastighetsförvaltning skapar en trygghet hos fastighetsägaren.

Ett annat sätt att se på fastighetsförvaltning är att betrakta det som ett antal olika tjänster. Här är några exempel på tjänster som ryms inom området:

Övervakning

En viktig tjänst är den som handlar om övervakning. För att ha koll på fastighetens status är övervakning grundläggande. På det sättet är det möjligt att säkerställa energibesparingar och se till att fastigheten är säker. En professionell fastighetsförvaltare kan hjälpa till med övervakning.

Underhåll

Underhåll är något vi har nämnt tidigare och det kanske det mest avgörande för att fastigheten ska förbli i gott skick. Fastighetsförvaltaren sköter både det löpande underhållet och planeringen av kommande underhåll. 

Sanering

Om fastigheten skulle drabbas av oönskade skador i form av fukt eller mögel så är det viktigt att komma till rätta med det snabbt. Fastighetsförvaltaren kan bistå med olika typer av saneringar om det skulle bli nödvändigt.

Tekniska installationer

En fastighetsförvaltare är expert när det gäller tekniska installationer av olika typer av system. Det kan handla om att se till att systemen är korrekt installerade och att de tas om hand på ett bra sätt. Förvaltningen av tekniska system innefattar allt från värmesystem till ventilation, portar och hissar. Hit hör även beredskap och jour.

Nödsituationer

När det gäller nödsituationer kan fastighetsförvaltaren hjälpa till med att se till att alla i byggnaden är medvetna om vad de ska göra i händelse av en sådan. Det handlar om att kunna utrymma byggnaden på ett effektivt och säkert sätt, om det skulle behövas.

Företag som specialiserat sig på fastighetsförvaltning

Det finns en rad olika företag som specialiserat sig inom fastighetsförvaltning. Dessa företag erbjuder sina tjänster inom området till fastighetsägarna. Genom att ta hand om en stor mängd fastigheter kan företagen effektivisera och optimera sina processer och på det sättet erbjuda kostnadseffektiva tjänster till fastighetsägarna.

Marknaden för fastighetsförvaltning är stor och inte minst i storstäderna har fastighetsägarna på senare tid gjort stora vinster i takt med att hyror har gått upp och fastigheterna ökat i värde. Fastighetsägarna renodlar ofta sina verksamheter till att fokusera på investeringar, nya marknader och nya objekt. Därför kan också fastighetsförvaltarna göra goda vinster, då prissättningen för tjänsterna står i relation till hur bra det går för fastighetsägarna.

Fastighetsexpert i Malmö

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i Stockholm

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i Göteborg

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i Helsingborg

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i Västerås

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i Uppsala

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i Örebro

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i Kalmar

hitta en lokal fastighetsexpert

Fastighetsexpert i     Växjö

hitta en lokal fastighetsexpert

 

Hittade du inte det område du letade efter? – Vi har experter över hela landet, skriv ditt namn. 👇

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐