Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

 

Ekonomistyrning

 

Ekonomistyrning går ut på att genomföra åtgärder inom en organisation eller ett företag för att uppnå vissa ekonomiska mål. Det finns en rad olika alternativ för att uppnå detta. Exempelvis gäller det att få personalen att agera så att alla arbetar åt samma håll.

Andra sätt att jobba med ekonomistyrning är att genomföra kontroller, mätningar och undersökningar när det gäller kostnader och intäkter. Dessutom är det möjligt med hjälp av kalkyler, god planering, budgetering och liknande. Ett populärt sätt att underlätta och effektivisera ekonomistyrningen är att använda sig av ett så kallat beslutsstödssystem.

En controller arbetar med ekonomistyrning

En person som arbetar med ekonomistyrning brukar kallas för controller. En controller är vanligen utbildad civilekonom och har ofta ett mycket kvalificerat och avancerat arbete. Det kan handla om att stötta ledningen på exempelvis ett företag eller inom en statlig myndighet med allt som rör verksamhetsplanering och ekonomi.

Det kan ingå i controllerns arbete att boka in möten med enhetschefer och följa upp deras budgetar. Då handlar det ofta om att se över konton och utgiftsposter inom olika områden. Hur ser prognosen ut för helåret? Löper verksamheten på enligt budget eller finns det kostnader som gör att något behöver justeras i hur verksamheten bedrivs? Den typen av frågor är ofta aktuella när controllern gör sin genomgång tillsammans med chefen för enheten. 

Att omsätta affärsplaner till mätbara budgetar

Det generella målet för all typ av företagsverksamhet antas vara att maximera aktieägarvärdet eller vinsten. Ekonomistyrningen brukar utgå från en affärsplan som innehåller företagets övergripande mål, strategier och handlingsplaner.

När ekonomistyrningen fungerar översätter den affärsplanens mål och planer till konkreta och mätbara budgetar. Olika chefer får olika budgetar beroende på placering i företaget och ansvarsområde. Den övergripande budgeten bryts ned i organisationen till de olika chefernas ansvarsområden. Budgetarna följs upp och chefernas prestationer utvärderas. Genom utvärdering och uppföljning är det möjligt att avgöra om handlingsplanerna efterföljs eller om strategier och handlingsplaner behöver förändras – vilket kan leda till nya budgetar.

Traditionellt har ekonomistyrning fokuserat enbart på finansiella mål och mått, men dagens moderna ekonomistyrning är bredare och tar även hänsyn till faktorer som inte har med ekonomi att göra.

Att använda nyckeltal

Det gäller att ta fram effektiva rutiner för att styra mot de ekonomiska målen. En viktig faktor för att lyckas är att ta fram ekonomisk information som kan utgöra bra underlag vid beslut. Den här typen av information brukar kallas för nyckeltal.

Genom att använda nyckeltal är det möjligt att göra jämförelse och få en överblick över och insyn i företagets verksamhet. Nyckeltal brukar delas in i:

 • Verksamhetsmått
 • Lönsamhetsmått
 • Finansiella mått

Inom det som kallas ekonomistyrning ryms även att följa upp budgetar, samt att analysera och utvärdera dessa. Det är ett viktigt steg när det gäller att se till att de strategier som implementerats verkligen fungerar och efterföljs. 

Ekonomistyrning inbegriper även kalkyler och kalkylering. Dessa används främst för beräkning av kostnader och intäkter, vilket i sin tur kan användas som beslutsunderlag för ledningen i företaget eller organisationen. Kalkylerna kan användas som underlag vid prissättning, vid val av produkter eller vid inköp. De kan även användas vid uppföljning av kunder.

Ekonomistyrning är komplicerat och innehåller många olika delar. Det kan vara svårt för ett företag att få grepp om helheten. Därför vänder sig många företag till externa konsulter och företag som specialiserat sig på ett erbjuda tjänster inom ekonomistyrning. På det sättet kan företagen optimera sin lönsamhet och effektivitet.

Ett annat bra hjälpmedel är verktyg för beslutsstöd och verktyg inom business intelligence. Med hjälp av den här typen av verktyg är det möjligt för företagen att fatta bättre och mer välgrundade beslut.

Styrinstrument

Den eller de som utövar ekonomistyrning brukar använda sig av ett eller flera styrinstrument. Styrinstrumenten brukar delas upp i tre olika kategorier: formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. Några exempel på styrinstrument är:

 • produktkalkylering
 • företagskultur
 • medarbetarskap
 • internredovisning
 • belöningssystem
 • ledningsstöd
 • internprissättning
 • beslutsprocess
 • lärande
 • benchmarking

Ett vanligt sätt att utöva ekonomistyrning är med hjälp av belöningar och bestraffningar. Hur den här typen av belöningssystem utformas kan vara avgörande för hur framgångsrik metoden blir. De måste utformas på olika sätt beroende på hur företagskulturen ser ut. I exempelvis en verksamhet som präglas av en hög grad av individualism brukar bonusar på individuell prestation vara användbart.

Olika typer av styrsätt

Ofta används en kombination av olika typer av styrsätt: resultatstyrning, handlingsstyrning och personalstyrning eller kulturell styrning.

Resultatstyrning

Resultatstyrning handlar om att sätta upp siffermässiga målsättningar för personalen. Ett exempel kan vara att en enhetschef får i uppdrag att skapa så få utgifter som möjligt inom enheten och att han eller hon avlönas i förhållande till hur väl han eller hon lyckas med uppdraget.

Handlingsstyrning

Handlingsstyrning handlar om att styra personalens handlingar genom lås, lösenord, regelverk eller processer. Den här typen av styrning är mest lämpad för verksamheter där personalen har god insikt i vilka handlingar som är bra för verksamheten. 

Personalstyrning

Personalstyrning handlar om att decentralisera och låta personalen ta mycket ansvar för det egna arbetet. En anledning till att göra så är att resultatet kan vara svårt att mäta. Kulturell styrning handlar om att låta personalen kontrollera varandra. I sådant sammanhang kan det vara relevant med bonusar på gruppnivå – då håller personalen lite extra koll på varandra.

Hantering av budgeten

Att hantera budgeten är en viktig del av ekonomistyrningen. En mer traditionell budget brukar enbart innehålla historisk data, medan en modern budget även innehåller planering och i vissa fall uppföljning mot mer icke-finansiella mål, som exempelvis genomloppstid och kvalitet.

 

En antal olika modeller kan användas, exempelvis:

 • ABC-kalkyl
 • Bidragskalkyl
 • Självkostnadskalkyl
 • Total Quality Management

Den svenska statens ekonomistyrning

Den svenska staten tillämpar en ekonomistyrning där styrningen fungerar som ett medel för att förverkliga riksdagens och regeringens politik. Det måste inte nödvändigtvis röra sig om att nå ekonomiska mål. I Sverige är det myndigheten ekonomistyrningsverket som arbetar specifikt med ekonomistyrning.

Vi har sett hur komplicerat det är med ekonomistyrning och hur många delar området innehåller. Samtidigt utvecklas ekonomistyrningen kontinuerligt i takt med att ny forskning visar hur ekonomistyrning kan användas för att driva framgångsrika företag.

Ekonomistyrning i Malmö

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i Stockholm

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i Göteborg

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i Helsingborg

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i Västerås

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i Uppsala

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i Örebro

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i Kalmar

Klicka här för gratis offerter

Ekonomistyrning i    Växjö

Klicka här för gratis offerter

 

Hittade du inte det område du letade efter? – Vi har experter över hela landet, skriv ditt namn. 👇

 

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐